Kurushi

Tech demo of possible flight controls for an upcoming game